Regulamin konkursu „POPŁYŃ W REJS NA BALTIC SAIL”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady konkursu „POPŁYŃ W REJS NA BALTIC SAIL” (dalej „Konkurs”), w szczególności reguluje warunki uczestnictwa w konkursie, zasady przyznawania nagród oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

1.2 Organizatorem Konkursu jest portal Żaglowce.Info, zarządzany przez Krzysztofa Romańskiego (dalej „Organizator”).

1.3 Konkurs prowadzony jest na stronie Organizatora w serwisie Facebook pod adresem domenowym https://www.facebook.com/zaglowce/ (dalej „Strona”).

1.4 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani przeprowadzany przez Facebook.

1.5 Konkurs rozpoczyna się w dniu 4.07.2019 r. o godzinie 15.30 i trwa do dnia 6.07.2019 r. do godziny 12.00.

1.6 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 6.07.2019 do godziny 13.00 na Stronie.

1.7 Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165).

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU

 

2.1 Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2.2 Uczestnik oświadcza, że:

 1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i jest osobą pełnoletnią
 2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

2.3 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

 1. ZADANIE KONKURSOWE

3.1. Zadaniem Uczestnika, który spełnia wszystkie warunki wskazane w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, jest uzasadnienie w komentarzu, dlaczego chciałby się wybrać w rejs na żaglowcu podczas Baltic Sail Gdańsk 2019.

3.2. Każdy z Uczestników ma prawo do jednorazowego udziału w Konkursie.

 

 1. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

4.1 Organizator powoła Komisję Konkursową, która dokona przeglądu przesłanych przez Uczestników materiałów i wybierze 1 najbardziej kreatywną odpowiedź na pytanie konkursowe. Uczestnik, który będzie jej autorem, otrzyma nagrodę.

4.2 Nagrodą w konkursie jest podwójny bilet na rejs żaglowcem MINERVA w ramach zlotu żaglowców Baltic Sail Gdańsk 2019. Rejs rozpoczyna się 7.07.2019 r. o godz. 14.00 i trwa 3 godziny.

4.3 Uczestnikowi, który otrzyma nagrodę w Konkursie, nie przysługuje prawo wymiany nagrody na jej równowartość w gotówce ani przekazania jej osobom trzecim.

4.4 Niezależnie od ogłoszenia wyników Konkursu, o którym mowa w pkt. 1.6 Regulaminu, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą poprzez wiadomość w serwisie Facebook.

 

 1. MATERIAŁY I PRAWA DO NICH

   

5.1 Materiały przesłane przez Uczestników muszą spełniać łącznie następujące minimalne warunki:

5.1.1 nie zawierają treści niezgodnych z prawem oraz regulaminem Facebook;

5.1.2 nie zawierają treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne ani dyskryminujące na jakimkolwiek tle;

5.1.3 nie zawierają treści nawołujących do nienawiści lub przemocy;

5.1.4 nie naruszają dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w szczególności godności, czci, dobrego imienia, wizerunku oraz autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.

 

 1. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

6.1 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator: Krzysztof Romański, ul. Jastrzębia 3/11, 81-077 Gdynia.

6.2 Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w szczególności kontaktu z Uczestnikami Konkursu, przyznania i przekazania nagrody, utrzymywania materiałów w serwisie Facebook oraz do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego celu.

6.3 W celu wskazanym wyżej mogą być przetwarzane następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail oraz ewentualnie inne kategorie danych dobrowolnie przekazanych przez Uczestnika w związku z przesłaniem Materiałów.

6.4 Powyższe dane Uczestników będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń Uczestników z tytułu Konkursu.

6.5 We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych i prywatności Uczestników, Organizator prosi o kontakt w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, na stronie Organizatora tj. https://www.facebook.com/zaglowce/. Uczestnik, którego prawo do prywatności zostało naruszone przez Organizatora, może w każdym czasie złożyć skargę do organu ochrony danych.

 1. REKLAMACJE

   

7.1 Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej, na adres Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook, na stronie Organizatora tj. https://www.facebook.com/zaglowce/.

7.2 Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w ciągu 7 dni (siedmiu) dni od zajścia okoliczności będących podstawą do złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polski, powód złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz treść żądania Uczestnika Konkursu.

7.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Organizator wyśle odpowiedź na reklamację w formie, w jakiej reklamacja została złożona, odpowiednio na podany adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polski.

Dodaj komentarz